jeudi 28 janvier 2016

Soutra de l'ornementation fleurie (buddhāvataṃsakasūtra)

Soutra de l'ornementation fleurie (sct. buddhāvataṃsakasūtra tib. sangs rgyas phal po che zhes bya ba shin tu rgyas pa chen po'i mdo, en abrégé phal po che’i mdo, Toh. 44)

La version tibétaine traduit compte 45 chapitres. Le dernier sūtra de l'ensemble est le Gaṇḍavyūha sūtra, qui raconte la quête de l'éveil par Sudhana (tib. nor bzang).

1. འཇིག་རྟེན་གྱི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་གྱི་ཚུལ་ལེའུ། ('jig rten gyi dbang po thams cad kyi rgyan gyi tshul le'u)

2. དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལེའུ། (de bzhin gshegs pa'i le'u)

3. ཀུན་བཟང་ཏིང་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་ལེའུ། (kun bzang ting 'dzin rnam 'phrul le'u)

4. འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་བསྟན་པའི་ལེའུ། ('jig rten gyi khams rgya mtsho bstan pa'i le'u)

5. འཇིག་རྟེན་ཁམས་གཞི་སྙིང་མེ་ཏོག་གི་བརྒྱན་ལེའུ། ('jig rten khams gzhi snying me tog gi brgyan le'u)

6. འཇིག་རྟེན་འཁོར་ཡུག་རྒྱན་བསྟན་པའི་ལེའུ། ('jig rten 'khor yug rgyan bstan pa'i le'u)

7. འཇིག་རྟེན་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་ས་གཞི་རྒྱན་བསྟན་པའི་ལེའུ། ('jig rten khams rgya mtsho'i sa gzhi rgyan bstan pa'i le'u)

8. ཞིང་གི་རྒྱུད་གནས་བསྟན་པའི་ལེའུ། (zhing gi rgyud gnas bstan pa'i le'u)

9. འཇིག་རྟེན་ཁམས་རྒྱུད་རྣམ་འགོད་བསྟན་པའི་ལེའུ། ('jig rten khams rgyud rnam 'god bstan pa'i le'u)

10. རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལེའུ། (rnam par snang mdzad le'u)

11. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྨད་གཅད་ལེའུ། (de bzhin gshegs pa rmad gcad le'u)

12. སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལེའུ། (sangs rgyas kyi le'u)

13. འཕགས་པ་བདེན་པའི་ལེའུ། ('phags pa bden pa'i le'u)

14. དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འོད་ཟེར་ལས་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་པ་ལེའུ། (de bzhin gshegs pa'i 'od zer las rnam par sangs rgyas pa le'u)

15. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དྲིས་པ་སྣང་བ་ལེའུ། (byang chub sems dpas dris pa snang ba le'u)

16. སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ལེའུ། (spyod yul yongs su dag pa'i le'u)

17. བཟང་པོའི་དཔལ་གྱི་ལེའུ། (bzang po'i dpal gyi le'u)

18. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རི་རབ་རྩེར་གཤེགས་ལེའུ། (de bzhin gshegs pa ri rab rtser gshegs le'u)

19. བྱང་སེམས་ཚོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ལེའུ། (byang sems tshogs kyi tshigs bcad le'u)

20. བྱང་སེམས་རྣམ་དགོད་བཅུ་བསྟན་པའི་ལེའུ། (byang sems rnam dgod bcu bstan pa'i le'u)

21. ཚང་པར་སྤྱོད་པའི་ལེའུ། (tshang par spyod pa'i le'u)

22. བྱང་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པའི་བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་ལེའུ། (byang sems dang po bskyed pa'i bsod nams phung po le'u)

23. ཆོས་སྣང་བའི་ལེའུ། (chos snang ba'i le'u)

24. རབ་མཚེ་མའི་གནས་ན་རྣམ་འཕྲུལ་ལེའུ། (rab mtshe ma'i gnas na rnam 'phrul le'u)

25. རབ་མཚེ་མའི་གནས་སུ་བྱང་སེམས་འདུས་པ་ཚིག་བཅད་ལེའུ། (rab mtshe ma'i gnas su byang sems 'dus pa tshig bcad le'u)

26. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་བསྟན་པའི་ལེའུ། (byang chub sems dpa'i spyod pa bstan pa'i le'u)

27. གཏེར་མི་ཟད་པ་བཅུ་བསྟན་པའི་ལེའུ། (gter mi zad pa bcu bstan pa'i le'u)

28. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞུད་གཤེགས་བཞུགས་རྒྱན་ལེའུ། (de bzhin gshegs pa bzhud gshegs bzhugs rgyan le'u)

29. དགའ་ལྡན་གནས་སུ་བྱང་སེམས་འདུས་པའི་ལེའུ། (dga' ldan gnas su byang sems 'dus pa'i le'u)

30. རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཡོངས་བསྔོའི་ལེའུ། (rdo rje rgyal mtshan yongs bsngo'i le'u) (vajradhvajapariṇāma)

31. ས་བཅུའི་ལེའུ། (sa bcu'i le'u) (daśabhūmika)

32. ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ལེའུ། (kun bzang bstan pa'i le'u) (samantabhadracāryanirdeśa)

33. ཏིང་འཛིན་བཅུའི་ལེའུ། (ting 'dzin bcu'i le'u)

34. མངོན་ཤེས་ལེའུ། (mngon shes le'u)

35. བཟོད་པའི་ལེའུ། (bzod pa'i le'u)

36. སེམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲིས་ནས་གྲངས་ལ་འཇུག་པ་བསྟན་པའི་ལེའུ། (sems kyi rgyal po dris nas grangs la 'jug pa bstan pa'i le'u)

37. ཚེ་ཚད་ལེའུ། (tshe tshad le'u)

38. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་ཀྱི་ལེའུ། (byang chub sems dpa'i gnas kyi le'u)

39. སང་རྒྱས་ཆོས་བསམ་མི་ཁྱབ་བསྟན་པའི་ལེའུ། (sang rgyas chos bsam mi khyab bstan pa'i le'u)

40. དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་མཚན་རྒྱ་མཚོ་བསྟན་པའི་ལེའུ། (de bzhin gshegs pa'i sku mtshan rgya mtsho bstan pa'i le'u)

41. དཔེ་བྱད་འོད་ཟེར་བསྟན་པའི་ལེའུ། (dpe byad 'od zer bstan pa'i le'u)

42. ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་བསྟན་པའི་ལེའུ། (kun tu bzang po'i spyod pa bstan pa'i le'u)

43. དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐྱེ་འབྱུང་བསྟན་པའི་ལེའུ། (de bzhin gshegs pa skye 'byung bstan pa'i le'u) (tathāgatotpattisambhavanirdeśa)

44. འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལེའུ། ('jig rten las 'das pa'i le'u) (lokottaraparivarta)

45. སྡོང་པོས་བརྒྱན་པའི་ལེའུ། (sdong pos brgyan pa'i le'u) (gaṇḍavyūha sūtra) Résumé en français


བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ། (bzang spyod smon lam) (bhadracaryāpraṇidhāna)

Notes sur la traduction française de l’Avatamsakasūtra par Patrick Carré (2008)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...